Algemene LedenVergadering 2020

Op vrijdag 4 december 2020 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) on-line plaats. Dit gebeurt ten kantore van JHK Vastgoedmanagement en het online vergaderproces verloopt in zijn geheel via Twinq. ALV per Twinq

Het is van groot belang dat iedere appartementseigenaar hieraan deelneemt!
Eigenaren kunnen met hun inloggegevens via een speciaal daarvoor gegenereerde URL (www.vvestemdigitaal.nl) inloggen, om vervolgens per agendapunt hun stem uit te kunnen brengen. De deadline voor het uitbrengen van hun stem is
voor vrijdag 4 december 2020 16:00 uur.

Uitgebreide instructies over de werkwijze van online vergaderen, zullen door onze beheerder, JHK Vastgoedmanagement aan alle eigenaars, samen met de uitnodiging voor de vergadering, worden toegestuurd. Indien uw e-mailadres bekend is ontvangt u deze per e‑mail.
Bij het versturen van de uitnodiging zal eveneens een papieren stemformulier worden meegestuurd. Mochten er dan eigenaars zijn die liever hun stem op papier uitbrengen voor de vergadering, dan is dit voor hen ook mogelijk. Dit dient dan wel voor 4 december 2020 16:00 bij JHK ontvangen te zijn.

Het is als eigenaar heel belangrijk om aan deze ALV deel te nemen, omdat tijdens de vergadering besluiten worden genomen die uw woongenot aangaan. *
Uw inbreng is nodig om te beslissen over de toekomst en veiligheid van ons woongebouw en de financiële last voor de eigenaars.

wenedyou De voorzitter en een lid van de kascontrolecommissie zullen na deze vergadering hun functie neerleggen.
Daarom is de vereniging dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
Interesse?
Stel je dan tijdig kandidaat kandidaat.


De agenda van deze vergadering vindt je hier  en de toelichting hier .
De notulen van de vorige vergadering vindt je hier .

* Vergadering van Eigenaars Het belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars (meestal Algemene Ledenvergadering, ALV genoemd). De ALV moet minimaal één keer per jaar gehouden worden. De ALV beslist over alle zaken die de vereniging aangaan, of het nu gaat om het vaststellen van de voorschotbijdragen, de onderhoudsplannen of over de kleurstelling van zonneschermen. Indien de besluiten van de ALV rechtsgeldig zijn genomen, zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is dus aan te raden om de jaarlijkse ALV bij te wonen of om iemand te machtigen, als u zelf verhinderd bent. Zijn er te weinig eigenaars aanwezig op de ALV om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan kan de ALV een 2de vergadering uitschrijven. Op de 2de vergadering kan dan in beginsel een minderheid een beslissing nemen die dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden. Indien het model splitsingsreglement 2006 van toepassing is, dient u er op te letten, dat in dat geval een ALV in de meeste gevallen ook besluiten kan nemen, indien er minder dan de helft van het aantal eigenaars aanwezig is (zelfs als er maar een paar eigenaars aanwezig zijn). Uw aanwezigheid op de ALV is dus des te belangrijker geworden.

Tagged with: