Privacyverklaring

De website sint-jacob.nl van de Vereniging van Eigenarenv Sint-Jacobstraat 8-80, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
 https://www.sint-jacob.nl/
 Sint-Jacobstraat 8-80
 3011 DE Rotterdam

Privacyverklaring van de beheerder.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VvE Sint-Jacobstraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Gegevens volgend uit uw lidmaatschap van de vereniging van eigenaren (VvE) waar alle appartementseigenaren lid van zijn:
 • Initialen en achternaam
 • Adresgegevens
 • Aandeel (aantal stemmen) volgens akte van splitsing
 • Lidmaatschap van bestuur en/of commissies
Gegevens volgend uit uw lidmaatschap (account) van de website van de VvE:
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
Uw e-mailadres is noodzakelijk voor uw account op deze (WordPress) website en dient ter communicatie.
Het IP-adres is technisch onderdeel van de door WordPress toegepaste beveiliging.
De overige gegevens heeft u zelf, op vrijwillige basis, op uw profiel ingevuld, het staat u vrij deze gegeven te verwijderen.

 • Wachtwoord
Uw wachtwoord wordt niet opgeslagen. En is dan ook niet door u of iemand anders op te vragen (of te stelen).
Wat wij opslaan is een van uw wachtwoord afgeleidde code die gebruikt wordt ter verificatie. Uit deze code is het wachtwoord niet terug te herleiden.

Alleen de beheerder van de site heeft toegang tot al deze gegevens.
Leden van het bestuur hebben inzage in die gegevens die ze voor het uitvoeren van hun taak nodig hebben.
Geregistreerde leden van de site hebben uitsluitend toegang tot hun eigen gegevens (profiel).
Iedere andere bezoeker van de site ziet geen gegevens van de leden, noch wie er lid zijn.

E-mailadressen
Dient u op basis van een taak binnen het bestuur of een commissie e-mail te ontvangen, dan is uw persoonlijke e-mailadres niet zichtbaar op de website. In plaats daarvan kunnen mails verzonden worden naar een van de speciaal daarvoor aangemaakte adressen in het domein sint‑jacob.nl. Deze mails worden dan naar uw persoonlijke e-mailadres doorgezonden.
De beheerder van de site en de leden van het bestuur hebben wel inzage in uw e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@sint-jacob.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VvE Sint-Jacobstraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van mededelingen betreffende de vereniging
 • Verzenden van mededelingen betreffende het gebouw

Geautomatiseerde besluitvorming

VvE Sint-Jacobstraat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VvE Sint-Jacobstraat) tussen zit. VvE Sint-Jacobstraat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VvE Sint-Jacobstraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor gegevens in alle categorieën:
Van: Het moment van aanmelding op deze website
Tot: Het moment van verzending van de notulen van de ALV over het boekjaar waarin het eigendom van het apartement is beëindigd.
Of opzegging van het lidmaatschap van de site.

Delen van persoonsgegevens met derden

VvE Sint-Jacobstraat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VvE Sint-Jacobstraat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (profiel). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webmaster@sint-jacob.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VvE Sint-Jacobstraat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VvE Sint-Jacobstraat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VvE Sint-Jacobstraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@sint-jacob.nl.